דגל סין 汉语希伯来语词典 facebook כתבו אלינו עזרה דף הבית              מילון סיני עברי דגל ישראל

תנאי שימוש

האתר עושה כל שביכולתו הסבירה על מנת להבטיח כי המידע באתר יהיה מדויק ושלם, אולם נכון להיום יתכן כי חלק מהתרגום אינו כזה, אין האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו לא ישא בכל אחריות, בין אחריות מפורשת ובין אחריות משתמעת עבור נזק שיגרם למשתמש זה או אחר כתוצאה משימוש באתר.

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת והמשתמש מסכים להיות מוגבל וכפוף לתקנון המתוקן שיפורסם באתר מפעם לפעם מיד עם שימושו הראשון באתר ו/או בשירות לאחר פרסום תנאי השימוש החדשים.

האתר רשאי להפסיק את מתן השירות באופן כללי ו/או למשתמש באופן ספציפי לפי ראות עיניו ושיקול דעת בלעדי, בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

השימוש במידע ו/או בבסיס הנתונים שבאתר זה מהווה הסכמה מצד המשתמש לאמור לעיל והתחייבות לפעול בהתאם.

 
 
  אודות תנאי שימוש מפת האתר
MyXibolai copyright © 2010